Regulamin sklepu

Rregulamin sklepu

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego Francuski Świat działającego pod adresem www.francuskiswiat.pl, warunki składania i realizacji zamówień oraz reguluje prawa i obowiązki Sprzedawcy oraz Kupujących.

2. Sklep prowadzi działalność za pośrednictwem strony internetowej, przy wykorzystaniu technologii informatycznych tzw. online w zakresie sprzedaży produktów cyfrowych.

3. Polityka Prywatności reguluje kwestie przetwarzania danych osobowych oraz plików cookies.

4. Korespondencję, w szczególności dotyczącą statusu Zamówienia, z Kupującymi Sprzedawca prowadzi pod adresem sklep@francuskiswiat.pl lub pod innym adresem wskazanym na stronie internetowej Sklepu.

5. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest korzystania z aktualnych wersji popularnych przeglądarek internetowych, tj. Firefox, Chrome, Safari.

Podstawowe definicje

1. Kupujący – osoba, która zawierająca umowę sprzedaży w Sklepie internetowym Francuski Świat.
2. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną.
3. Sprzedający – operator sklepu, tu później wskażę dane rejestrowe francuskie po założeniu działalności
4. Użytkownik – osoba, która korzysta z przeglądarki internetowej oraz łącza ze stroną internetową Sklepu Francuski Świat.
5. Umowa – to Umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Kupującym
a Sprzedającym na podstawie niniejszego Regulaminu przy wykorzystania środków komunikacji na odległość obsługiwana przez oprogramowanie Sklepu. Językiem Umowy jest język polski.
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Sklep – Sklep internetowy Francuski Świat figurujący pod adresem sklep.francuskiswiat.pl., prowadzący działalność na terenie Francji, Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw.
8. Produkt – oznacza produkt cyfrowy, w postaci zapisu cyfrowego, stanowiący treść cyfrową w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta.
9. Zamówienie – to oświadczenie woli Kupującego wyrażone za pomocą formularzy internetowych udostępnionych na stronie internetowej Sklepu.
10. Polityka Prywatności – oznacza Politykę prywatności sklepu internetowego Francuski Świat figurującą pod adresem www.francuskiswiat.pl/polityka-prywatnosci.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika,
w celu realizacji Umowy oraz obsługi posprzedażnej.
3. Zasady przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności.
4. Kupujący oświadcza, że jest właścicielem danych osobowych, które wprowadza do formularzy internetowych Sklepu oraz że powyższe dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

Zawieranie umowy kupna

1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
2. Kupujący oświadcza, że Produkt będzie wykorzystywany wyłącznie do użytku prywatnego.
3. Ceny Produktów prezentowane w sklepie są cenami brutto, w szczególności zawierają podatek VAT.
4. Cena za poszczególne Produkty, która widnieje w Sklepie internetowym jest ceną, na podstawie której następuje zawarcie Umowy.
5. Cena za poszczególne Produkty znajdujące się w Sklepie internetowym nie podlega negocjacji.
6. Kupujący może dokonać zakupu przy wykorzystaniu konta Użytkownika lub dokonać zakupu bez rejestracji konta.
7. Umowa zostaje zawarta w wyniku złożenia zamówienia przez Kupującego, które Kupujący potwierdzi poprzez kliknięciem w przycisk “Kupuję i płacę”.
8. Płatność za Produkt ma miejsce online za pośrednictwem wskazanego systemu płatności elektronicznych (PayPal) lub przelewem na wskazane przez Sprzedawcę konto bankowe.
9. Produkty są dostarczane na adres email podany przez Kupującego lub mogą być udostępniane Kupującemu w ramach jego konta Użytkownika.
10. Po zawarciu Umowy Kupujący zobowiązuje się niezwłocznie dokonać płatności na rzecz Sprzedawcy o wartości określonej w zamówieniu na warunkach określonych w zamówieniu, w szczególności za pośrednictwem agenta płatności.
11. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedawcę Produkt jest udostępniany Kupującemu.
12. Kupujący oświadcza, że posiada możliwość odczytu plików cyfrowych zapisanych
w formacie PDF.
13. Sklep zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany cen Produktów oraz wprowadzania do sprzedaży nowych Produktów, przeprowadzania akcji promocyjnych, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
14. Zmiany o których mowa w pkt. 13 nie naruszają praw osób, które zawarły Umowę sprzedaży Produktu ze Sklepu internetowego przed dokonaniem ww. zmiany, zgodnie z ogłoszonymi zasadami jej realizacji.

Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy bez podania przyczyny.
2. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, sprzedaż uważa się za niezawartą.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający na obowiązek zwrotu płatności Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak, niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
4. Zwrot płatności Kupującemu następuje za pośrednictwem tego samego sposobu zapłaty, z którego została dokonana przez niego płatność.

Reklamacja Produktu

1. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Produktu.
2. Reklamację należy przesłać na adres sklep@francuskiswiat.pl lub inny adres wskazany na stronie internetowej Sklepu.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Prawa autorskie

1. Sprzedawca oświadcza, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Produkty dostępne w Sklepie internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Autorskich i Prawach Pokrewnych.
2. Produkty podlegają ochronie prawnej.
3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że naruszenie prawa autorskiego lub praw majątkowych skutkuje pociągnięciem Kupującego do odpowiedzialności karnej lub cywilnej.
4. Kupujący ma prawo korzystania z Produktów Sklepu wyłącznie do użytku prywatnego.
5. Kupujący nie ma prawa do dalszej sprzedaży Produktów lub ich części, rozpowszechniania, modyfikacji (m.in. poprzez zmianę formatu), wykorzystania komercyjnego, przygotowywania artykułów i opracowań, a także dokonywania innych czynności, na które Sprzedawca nie wyraził uprzednio zgody.
6. W wyniku zawarcia Umowy prawa autorskie lub majątkowe do Produktu nie są przenoszone na Kupującego.
7. Sprzedawca oraz Kupujący dołożą wszelkich starań, aby ewentualne spory wynikające z zawarcia niniejszej Umowy sprzedaży rozstrzygać polubownie.

Postanowienia końcowe

1. Zawarcie Umowy, komunikacja z Kupującym oraz obsługa reklamacji następuje w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin oraz jego ewentualne dalsze zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
4. Jeżeli w wyniku sporu pomiędzy Stronami Umowy postępowanie polubowne nie przyniesie rezultatu, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
5. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.